Waterkeringen rond de Westerschelde

In Nederland zullen de waterkeringen rond de Westerschelde vanaf 2000 op Deltasterkte zijn en voldoen aan de dan geldende normen voor het veiligheidsniveau. Het Vlaamse Sigmaplan wordt nu geactualiseerd. Daarin wordt uitgegaan van een zo groot mogelijke veiligheid zonder de aanleg van de stormvloedkering, maar met aanleg van zoveel mogelijk Gecontroleerde Overstromingsgebieden (GOG’s). Binnen enkele jaren zullen alle dijken rondom de Zeeschelde op hoogte gebracht zijn volgens dit geactualiseerde Sigmaplan.

Integraal waterbeheer is in België een aandachtspunt. Veiligheid tegen overstromingen maakt hier onderdeel van uit. Voor de toekomst is de veiligheid rondom het Schelde-estuarium hiermee echter niet gegarandeerd. Klimaatsveranderingen zorgen naar verwachting voor een toename in de stormfrequentie en, op langere termijn, voor een stijging van de zeespiegel. De extreme stormvloedstanden die uitgangspunt zijn voor het ontwerp van de waterkeringen nemen nu reeds merkbaar toe, evenals de hierdoor veroorzaakte grotere golfaanval. De huidige waterkeringen zijn echter met voldoende marge ontworpen zodat de veiligheid zeker voor de middellange termijn is gewaarborgd.

Op bijna alle plaatsen in het Schelde-estuarium neemt het getijverschil toe. Dit gebeurde in het verleden al door bijvoorbeeld inpolderingen en gaat nog door, bijvoorbeeld door het verruimen van de vaargeul en het vaargeulonderhoud. Dit heeft echter geen invloed op de extreme stormvloedstanden. Zowel in België als in Nederland ontstaat het besef dat aan steeds verdergaande
dijkverhogingen een grens is. De eind jaren vijftig gekozen veiligheidsnormen doen geen recht meer aan de huidige maatschappelijke context, en het denken over veiligheid tegen overstromen wordt ingepast in een algemene discussie rondom risicodenken. Hierbij wordt vooral gedacht in termen van risico voor en gevolgen van overstromingen, waarbij risico en schade zo mogelijk worden uitgedrukt in geld.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.